3G และ Social Media เพื่อการเกษตร

การเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ของประเทศไทย ซึ่งมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกหลักของผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภท จนได้รับสมญานามว่า เป็นครัวของโลก หลายทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม จนภาคการเกษตร เหลือสัดส่วนเพียง 8.6% ของ GDP เกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานในประเทศ (41%) ยังคงประกอบอาชีพในภาคการเกษตร โดยแรงงานหลักจะเป็นกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มอายุที่น้อยกว่า ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น จึงหันไปประกอบอาชีพด้านอื่น อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จะหลีกเลี่ยงกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ได้ เพราะยังคงเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ที่ควรได้รับโอกาสที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มอื่น 3G และ Social Media เป็นเทคโนโลยีของปัจจุบันและอนาคต น้อยครั้งที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตรและเทคโนโลยี 3G กับ Social Media ทั้งที่มีตัวอย่างสำคัญของ CellBazaar ซึ่งเป็น Social Media ในรูปแบบของ E-Commerce ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในบังกลาเทศ ที่มีผู้ใช้กว่า 25 ล้านคน ซึ่งรวมถึงเกษตรกรที่ใช้ CellBazaar เพื่อซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงพ่อค้าคนกลาง และยังมีบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ เช่น นักเรียนสามารถค้นหาครูสอนพิเศษในชุมชนเดียวกัน หรือที่ใกล้กันได้

ความสำคัญของ CellBazaar คือการเปิดโอกาสให้เกษตรกร สามารถขยายธรุกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ จนเกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในประเทศที่มีความยากจนเช่นบังกลาเทศ ที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ย้อนกลับมาดูประเทศไทย แม้จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่สูงกว่าบังกลาเทศ แต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลับไม่ต่างกัน เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ความสำคัญของ 3G คือการที่ประชากรกว่า 80% ของประเทศ ซึ่งต้องรวมถึงเกษตรกร จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ Smartphone กำลังจะมาเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงหลักของอินเทอร์เน็ต และจะอยู่ในมือของประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งต้องรวมถึงเกษตรกรเช่นกัน ปัจจุบัน Smartphone ในระบบ Android สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่า 3,000 บาท แต่ในปีหน้า จะมี Smartphone ในระบบอื่นๆ เช่น FireFox OS ที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท และสามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนและเกษตรกรทั่วไป การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเกษตรกรจะไม่ใช่ปัญหาของประเทศอีกต่อไป

แต่ปัญหาที่สำคัญคือ เมื่อเกษตรกรสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้ว จะมีบริการที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและกระทั่งอุตสาหกรรมการเกษตรในภาพรวม เช่นเดียวกับ CellBazaar หรือไม่ ใครจะเป็นผู้พัฒนาขึ้นมา และควรจะมีบริการอย่างไรบ้าง ความสำคัญของ Application นี้ ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่เป็น 8.6% ของ GDP แต่จะครอบคลุมถึง 41% ของแรงงานในประเทศ ซึ่งยังขยายผลต่อครอบครัวและชุมชนของพวกเขา จนส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

ปัจจุบันมีบริการ Social Media อยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้งที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ เช่น Facebook และที่จำกัดวัตถุประสงค์สำหรับนักธุรกิจ เช่น LinkedIn แต่ยังขาด Social Media ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง สำหรับคนไทย จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ที่จะมี Social Media ของคนไทย ที่เข้าถึงได้โดย 41% ของแรงงานในประเทศ และครอบครัวกับชุมชนของพวกเขา

นอกเหนือจากเกษตรกร ที่สามารถได้ประโยชน์จาก 3G ในรูปแบบของ Social Media เช่น CellBazaar ยังมีประโยชน์จาก 3G ในเชิงของ Automation เมื่อเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ที่อาจมีนับร้อยนับพัน สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมที่เป็น Cloud Computing เพื่อการเกษตร ผ่านระบบ 3G ทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคต่อไป เมื่อคนรุ่นใหม่ของประเทศ ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และหันไปประกอบอาชีพด้านอื่น ประเทศไทยยังสามารถมีระบบ Cloud Computing เพื่อควบคุมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ ผ่าน 3G เพื่อคงความเป็นครัวของโลกต่อไปได้อีก

การเชื่อมต่อระหว่าง 3G, Social Media และการเกษตรยังมีปัจจัยที่น่าศึกษาอีกมาก และอาจเป็นความได้เปรียบของไทยในยุคต่อไปของเทคโนโลยีก็เป็นได้

Published in Krungthepturakij on November 27, 2012