ดร.อธิป อัศวานันท์ เป็นผู้บริหารของบริษัททรูคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคม บรอดคาสติ้ง และ ดิจิตอลคอนเวอร์เจนซ์ ชั้นนำของประเทศ และเป็นกรรมการในองค์กรสาธารณะ ได้แก่ สมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมป์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง นอกจากนี้ ดร.อธิป เป็นรองประธานกิจการไอซีทีหอการไทย และเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเลขาธิการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ดร.อธิป เป็นนักเขียนประจำในหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ เขาเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเคยก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพทางอินเทอร์เน็ต ที่ประสบความสำเร็จ และเคยได้อันดับ 20 ของประเทศ

ดร.อธิป ศึกษาปริญญาตรีที่ University of Chicago และปริญญาโท-เอก ที่ Carnegie Mellon University โดยได้รับทุนการศึกษามาตลอด วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่เกี่ยวกับ Analytics ของ Social Networks และ Online Communities ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ และได้รับรางวัลที่คอนเฟอร์เรนซ์ชั้นนำของวงการ และยังเคยได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก เช่น Stanford University, University of Pennsylvania, Columbia University, University of Michigan ฯลฯ

นอกจากประสบการณ์ของการเป็นผู้บริหารในธุรกิจเอกชนและกรรมการในองค์กรสาธารณะ ดร.อธิป มีความเชี่ยวชาญและได้สร้างนวัตกรรมทางวิชาการในเชิงลึก ที่ประยุกต์จากหลักวิชาของ Economics และ Computer Science ในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ Analytics, Game Theory, Search Engine, Text, Machine Learning, Simulation ฯลฯ