ถอดรหัสศาลสูงสุด แอนะลิติกส์ หักปากกาเซียน

ในสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุด (Supreme Court) คือศาลที่มีอำนาจชี้ขาด ในคดีความที่อยู่ภายใต้อำนาจของศาลสหพันธ์รัฐบาลกลาง (Federal Court) และ ศาลมลรัฐ (State Court) ศาลสูงสุดจึงมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากที่คดีความต่างๆ ถูกอุทธรณ์ ขึ้นมาตามลำดับชั้นของศาล คำพิพากษาของศาลสูงสุดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกต่อไป ในหลายครั้ง ศาลสูงสุดต้องพิพากษาคดีความที่เป็นเรื่องใหม่ มีความสลับซับซ้อน เป็นเรื่องอื้อฉาว และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังเป็นการกำหนดบรรทัดฐาน (Predents) ที่จะส่งผลสู่การตัดสินคดีที่มีรูปแบบคล้ายกันต่อไปในอนาคต การทำงานของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา จึงเป็นที่จับตามอง และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศ และในระดับโลก ไม่ต่างกับประเทศไทย ในสหรัฐ ได้มีเหล่านักวิชาการ นักกฎหมาย นักวิเคราะห์ต่างๆ (เซียน) ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง ในด้านการคาดคะเนผลตัดสินของศาลสูงสุด โดยกลุ่มเซียนเหล่านี้ มีทั้งความรู้ ในหลักกฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประสบการณ์ ในกระบวนการยุติธรรมและการเมืองของสหรัฐ ที่ผ่านมาจึงสามารถคาดคะเนผลตัดสินของศาลสูงสุดได้อย่างแม่นยำ

อย่างไรก็ดี การคาดคะเนของบรรดาเซียน ในหลายครั้ง เป็นการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล ในการชั่งน้ำหนักตัวแปรต่างๆ และไม่สามารถถูกกำหนดเป็นสูตรตายตัว ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างแม่นยำ

ได้มีกลุ่มนักวิจัย ที่ท้าพิสูจน์ ว่าด้วยการใช้หลักสถิติชั้นนสูง ในรูปแบบที่คล้ายการทำ แอนะลิติกส์ (Analytics) จะสามารถสร้างสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้คาดคะเนผลตัดสินของศาลสูงสุดได้อย่างแม่นยำ และสามารถกลับมานำใช้ได้อย่างถูกต้อง ครั้งแล้วครั้งเล่า กรณีดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเรื่อง "Super Crunchers" ที่อธิบายการทำ Analytics ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหลือเชื่อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินของศาลสูงสุด เป็นบริบทของกฎหมาย ที่ถูกระบุไว้ด้วยหลักภาษาศาสตร์ จนเป็นข้อกฎหมายต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ยาก ที่จะจำลองหลักกฎหมาย เป็นสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยเหล่านี้ ได้ใช้ข้อมูลจากประวัติศาสตร์ของการตัดสิน 628 คดี โดยศาลสูงสุด และได้อาศัยตัวแปรต่างๆ ที่ถูกพิสูจน์ว่ามีนัยสำคัญ เช่นว่า ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นที่มาของคดี ทิศทางทางการเมืองของผลตัดสินในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แนวโน้มทางการเมืองผู้พิพากษาในศาลสูงสุดซึ่งเป็นผู้พิจารณาคดี ฯลฯ

ผลสำเร็จของนักวิจัย คือสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถคาดคะเนผลตัดสินของศาลสูงสุดได้อย่างแม่นยำ 75% ในขณะที่บรรดาเซียน ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย นักวิเคราะห์ต่างๆ มีความแม่นยำ 59% แม้จะร่วมกันตัดสินและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งที่มีจากวงในและวงนอกก็ตาม Analytics ที่นำไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจแทนมนุษย์ เป็นโอกาสที่สำคัญทางธุรกิจ กรณีของศาลสูงสุดเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนถึงการสร้างสูตรคำนวณที่มีความแม่นยำในการตัดสินใจเหนือดุลยพินิจของมนุษย์ แม้มนุษย์เหล่านี้จะเป็นเซียนก็ตาม และแม้จะเป็นบริบท ที่โดยผิวเผินแล้ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะสามารถจำลองได้ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ อย่างเช่นเรื่องของกฎหมาย ที่มีความเป็นภาษาศาสตร์ ข้อได้เปรียบของสูตรคำนวณ นอกเหนือจากความแม่นยำ ยังสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ ที่อาจมีความเหนื่อยล้า หรือมีการใช้อารมณ์

ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีของมนุษย์ vs คอมพิวเตอร์ ยังได้มีการวิจัยในบริบทของวงการอื่นๆ เช่น วงการแพทย์ และการลงทุน โดยที่กลุ่มเซียน สามารถเข้าถึงผลลัพธ์จากการคำนวณของคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์จะใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร? โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะใช้ดุลยพินิจ หลังจากที่ได้รับข้อมูลการคาดคะเนโดยคอมพิวเตอร์ ท้ายที่สุด ผลของการวิจัยกลับเป็นที่น่าแปลกใจ เพราะว่าการวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว กลับให้ความแม่นยำได้สูงกว่า ในขณะที่การใช้ดุลยพินิจของแพทย์ กลับลดความแม่นยำในการวินิจฉัย แม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับข้อมูลของการคาดคะเนโดยคอมพิวเตอร์ก็ตาม แม้แต่ในด้านของการลงทุน Joel Greenblatt ผู้คิดค้น Magic Formula Investing ยังได้ค้นพบว่า กลุ่มลูกค้าของเขา ที่ยินยอมให้คอมพิวเตอร์กระทำการซื้อขายหุ้นตามสูตรของ Magic Formula อย่างอัตโนมัติ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่า ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งของเขา ที่อาศัยคอมพิวเตอร์เพียงการแนะนำการลงทุน แต่ใช้ดุลยพินิจของมนุษย์ ในการกระทำการซื้อขายหุ้นเอง

การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่พึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพียงแต่วิทยาการของคอมพิวเตอร์ กลับได้มีพัฒนาการไปมาก และได้มีเรื่องราวที่มิอาจคาดคิด อยู่หลายประการ ดังเช่นตัวอย่างของ การคาดคะเนผลตัดสินของศาลสูงสุด การวินิจฉัยโรค และการลงทุนในหุ้น ที่คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ ได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่า อย่างที่เปรียบได้ว่า เป็นการหักปากกาเซียน นับจากจุดนี้ไป ย่อมส่งผลต่อความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากวิทยาการเหล่านี้

Published in Krungthepturakij on May 13, 2014