Telecom Man of the Nation

การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีอยู่หลายด้าน อาทิเช่น ดนตรี ถ่ายภาพ จิตรกรรม การช่าง กีฬา พระราชนิพนธ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร จวบจนกระทั่ง โทรคมนาคม ที่ทรงเป็นผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ด้วยพระปรีชาสามารถ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อทั้งสายตาชาวไทยและชาวโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสาร มาตั้งแต่ก่อนยุคของโทรศัพท์มือถือ หรือที่เป็นสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ว่า เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อกับพสกนิกรของพระองค์ท่าน เพื่อนำพาน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ไปสู่ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากลำเค็ญ

หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญ คือ การก่อตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยเป็นชื่อสถานีวิทยุที่ทรงนำมาจากอักษรย่อของพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ออกอากาศครั้งแรก และต่อมาจึงย้ายเข้าไปตั้งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี พ.ศ. 2500 

สถานีวิทยุ อ.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรมีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์ง่ายขึ้น และเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และประชาราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่ประเทศชาติประสบกับโรคและภัยพิบัติต่าง ๆ และนี่เป็น หนึ่งในต้นกำเนิดของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ สามารถรับ-ส่ง สัญญาณได้ไกลขึ้น “เครื่องวิทยุสื่อสาร” จึงเป็นสิ่งที่ทรงพกติดพระองค์เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อรับฟังความทุกข์ ความสุข ของราษฎรทุกพื้นที่ และเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

พระราชกรณียกิจทางด้านการสื่อสารนี้ ยังได้ครอบคลุมถึงการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ ในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัย และทรงทดลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและการรับส่งสัญญาณด้วยพระองค์เอง โดยทรงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการติดต่อสื่อสาร และทรงพระราชทานคำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคำแนะนำทางเทคนิคให้กับนักวิทยุสมัครเล่น  ตลอดจนทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์แก่กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จึงเป็นที่มาของสัญญาณเรียกขาน “VR009” ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้ทูลเกล้าฯถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 และสัญญาณเรียกขาน “HS1A” ซึ่งคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัคร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532 

และเพื่อเทิดทูนพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติว่า “Telecom Man of the Nation” เมื่อวันที่  4  เมษายน พ.ศ. 2539

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมกับกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “กทช. รวมใจนักวิทยุสมัครเล่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งโทรคมนาคมไทยอีกด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่มีองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม จนเป็นที่ซาบซึ้งและประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน

ในปัจจุบันที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Internet of Things ( IoT)  ที่สรรพสิ่งต่างๆ สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านการสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย  อันนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่มากมาย ตลอดจนนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือ ที่เรียกว่า Industry 4.0  

แต่หากมองย้อนกลับไปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกลในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรชาวไทย มาตั้งแต่ก่อนเทคโลยีการสื่อสารจะเป็นที่แพร่หลาย  และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกร 

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และ น้ำพระราชหฤทัย มาเป็นแบบอย่างแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม และ ด้านอื่นๆ สืบไป

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อธิป อัศวานันท์

Published in Krungthepturakij on October 25, 2016